»зключително лесно полагане благодарение на трите системи - easy lay, easy cut и easy click

”никалните качества на подложката SELITBLOC не свършват до тук. ќсвен изключителните си технически параметри т€ се обработва и полага гениално лесно благодарение на трите новости в нейното оформ€не и опаковка. Easy lay (лесно полагане) е изпълнението на подложката под формата на хармоника, което позвол€ва с едно движение ц€лата опаковка да бъде разстлана за секунди. Easy cut (лесно разр€зване) е система за оразмер€ване на ц€лата повърхност на подложката, благодарение на ко€то разкро€ването на отделните части е като детска игра и не изисква никакви инструменти освен макетен нож. —истемата Easy click (лесно съедин€ване) пък осигур€ва перфектно и бързо съедин€ване на отделните части като пъзел, което елиминира образуването на фуга при свързването.